Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Ett modernt, projektorienterat nätbolag med fokus på driftsäkra leveranser

Härjeåns Nät siktar högt

Vi ska bli Sveriges bästa elnätsbolag

Vi är ett modernt, projektorienterat nätbolag som har fullt fokus på driftsäkra leveranser. Våra kunder, som litar på oss för sin energiförsörjning via elnätet, ska märka att vi bara blir bättre och bättre. Ny teknik och löpande effektivisering toppat med marknadsföring där vi tydligt talar om för kunderna vilka förbättringar vi gör kommer att öka förtroendet för Härjeåns nät ännu mer.

Vi bygger för framtiden

Härjeåns Nät är koncernens nätbolag för el och IT. Genom 600 mil i mellersta Norrland strömmar elen i våra ledningar tryggt och säkert hem till våra 27 000 kunder.

Arbetet med hållbarhet är en viktig del av vår vardag, där vi satsar stort för utveckling och underhåll av ett elnät som rustas för framtiden. Ett exempel på projekt vi valt att fokusera på är det nya 24 kV-ställverk i Storåströmmen, ett annat är investeringen på ca sju miljoner kronor som gett våra kunder i Ytterhogdals-området tillförlitligare elförsörjning. Vi blickar mot framtiden där hem och hushåll blir allt smartare med utvecklingen av teknik som möjliggör för en enklare och mer hållbar vardag. För att möjliggöra för våra kunder att få bättre koll på sin elförsörjning och skapa förutsättningar för att styra sin förbrukning så byter vi nu ut alla våra kunders elmätare till nya smarta mätare som möjliggör för framtidens teknologiska lösningar. Läs gärna mer om projektet.

Läs mer om våra projekt

Vårt elnätsområde

FunäsdalenLjungdalenHedeLofsdalenLinsellLillhärdalSvegYtterhogdalÅnge

Motverka diskriminering på marknaden

EU ger ut elmarknadsdirektiv som bland annat syftar till att säkerställa konkurrens på lika villkor mellan olika aktörer på elmarknaden. Energimarknadsinspektionen (Ei) har till uppgift att övervaka och utveckla energimarknaden. Ett verktyg i denna uppgift är företagens övervakningsplan, vars syfte är att säkerställa att elnätsföretag och gasnätsföretag agerar objektivt och inte otillbörligt gynnar någon aktör på marknaden.

Övervakningsplan

Elnätsbolag ska ha en övervakningsplan som beskriver hur bolaget säkerställer att inte någon enskild aktör på den konkurrensutsatta delen av elmarknaden otillbörligt gynnas och hur denna säkerhet ska förbättras. Planen ska även ta upp företagsledningens och de anställdas skyldigheter i detta avseende. I övervakningsplanen ska det framgå vilka åtgärder som företaget ska genomföra för att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktörer på marknaden.

Årlig rapport

De uppgifter som årligen ska rapporteras in till Ei är åtgärderna, själva övervakningsplanen behöver inte skickas in. Vidtagna åtgärder ska, i form av en årlig rapport, även finnas tillgängliga på företagens webbplatser. Ta del av den senaste årliga rapporten här.

Våra samarbeten

Elinorr - 18 elnätsbolag samverkar

Härjeåns tror på kraften skapad genom samverkan och vi är därför ett av bolagen bakom Elinorr. Tillsammans skapar vi möjligheter till samverkan genom att föra ihop 18 elnätsbolag, 294 000 kunder och 2 500 mil elnät i södra och mellersta Norrland. Tillsammans är vi närmare 550 anställda. När alla jobbar mot samma mål, släpper vi loss en stor inneboende kraft. Den kraften räcker till att effektivisera vår verksamhet, öka vår kompetens och minska vår miljöpåverkan, för att säkra vår långsiktiga lönsamhet. Vi kallar det Elinorr, här kan du läsa mer.

Elsamverkan - resurssamverkan vid stora störningar

Vid stora störningar i eldistributionen rapporterar varje elnätföretag sitt störningsläge och resursbehov alternativt resurstillgång med stödsystemet SUSIE. Vardera av de sju elsamverkansområdena har en ledningsgrupp (elsamverkansledning) som med SUSIE får en bra översiktsbild över störningsläget. Vi fördelar tillgängliga resurser på ett effektivt sätt när ett svårt läge uppstår i eldistributionen. Läs mer om elsamverkan.

Energidataföreningen - Arbetar med utmaningar kring informationshantering

EDF är en leverantörsoberoende och icke-kommersiell förening för företag och organisationer inom energibranschen. EDF består idag av 42 medlemsföretag, varav Härjeånskoncernen är ett. Föreningens medlemmar har ca 2 miljoner slutkunder. EDF arbetar med de svenska energiföretagens utmaningar kring informationshantering. EDF erbjuder en arena i form av projekt, nätverk, och aktiviteter där medlemsföretagens samlade kompetenser bidrar till det enskilda företagets förbättringsarbete. Läs mer om EDF, dess projekt och andra aktiviteter.

Energiföretagen Sverige - branschorganisationen

Härjeåns är medlem i branschorganisationen som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi bidrar i samhällsbygget med vår kunskap för att utveckla ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara energisystem. Härjeåns är aktiva inom råd, nätverk och arbetsgrupper enligt nedan. Läs gärna mer på Energiföretagens hemsida.

  • Råd för Slutkundsmarknad El
  • Råd för Eldistribution & Nätmarknad
  • EBR-kommittén HMS-utskottet
  • Landsbygdsgruppen
  • Nätverket för kompetensförsörjning Region Nord
  • Övriga arbetsgrupper: t.ex. Projektgrupp för Ny webbutbildning ESA 14, ESA Vattenvägar, AG Nätrådet

Grävallvar - För att minska risken för skador i samband med markgrävningar

Varje timme grävs det sönder ledningar i Sverige. En grävskada äventyrar inte bara din egen säkerhet, utan hindrar också ditt arbete och orsakar allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner. För att minska risken för skador i samband med markgrävningar har Härjeåns Nät AB anslutit sig till projektet Grävallvar.
Grävallvar är ett samverkansprojekt mellan Sveriges nätägare samt andra branschaktörer som månar om störningsfria ledningsnät. Läs mer om projektet som löper under en treårsperiod med målet att uppmärksamma och minska skador i samband med grävningar med 30 %.

Handslaget - 41 elbolag visar vägen till en kundvänlig elmarknad

Efter drygt tio år av utredningar, rusande teknikutveckling och parallella reformer på nationell- och europeisk nivå så har tiden sprungit ifrån idén om en elhandlarcentrisk modell (ECM). Idag presenterar därför 41 lokala och regionala elbolag alternativa förslag, med kunden i fokus. Läs mer om handslaget.

Utbildningssamarbeten för en yrkesframtid inom energibranschen

Vi har flera samarbeten med skolor och universitet och arbetar aktivt för att inspirera och uppmuntra till en yrkesframtid inom energibranschen. Är du intresserad av att arbeta inom en expansiv bransch, kan du läsa mer här.

Samarbeten som Härjeåns Nät ingår i

Se vanliga frågor och svar

Se vanliga frågor och svar eller kontakt oss direkt så hjälper vi dig

Vanliga frågor och svar

Så förnyar vi elnätet

Elbilens framfart, producera din egen energi och skicka överskottet till elnätet, vindkraftparker ansluts – allt för att möjliggöra klimatmålet om en förnybar produktion år 2040

Läs om våra projekt

Nyheter från Härjeåns

Ta del av intressanta reportage och läs om det senaste hos Härjeåns och i branschen