Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Ska du gräva, schakta eller fälla träd på din mark?

Skapa ett ärende på ledningskollen.se

Ska du gräva eller schakta, börja här!

I webbtjänsten Ledningskollen.se kan du som planerar att gräva, schakta eller spränga hämta besked om vem som har olika typer av infrastruktur nedgrävd i närheten av ditt tänkta arbetsområde.

Gå in på ledningskollen.se och skapa ett ärende. Finns inga kablar i närheten får du direkt besked om detta. I annat fall går ärendet vidare till oss och vi kontaktar dig för kabelanvisning.

Bra att känna till innan du börjar gräva

Generella bestämmelser

Maskingrävning får inte ske närmare ledningar än 1,0 m, dock får brytning av asfalt ske maskinellt. Grävning vid trästolpar med luftledning får inte ske närmare än 2,0 m. All schaktning för friläggande av ledningar närmare 1,0 m ska ske manuellt. Vid så kallad ledningsförläggning ska arbetet utförs så att befintliga ledningar inte kommer till skada.

Det gäller både konventionellt utförda ledningar och sådant som utförs med andra metoder, t ex styrd borrning, och därför kan ligga på betydligt större djup än normalt. Vid planering av schaktfri ledningsförläggning ska den som planerar arbetet förvissa sig om att arbetet kan utföras utan risk för skada på befintliga ledningar.

Ansvar

Den som i samband med utförande av arbeten vid eller i närheten av ledningar, med därtill hörande anläggningar, som ägs av bolag inom koncernen Härjeåns Nät AB, orsakar skada på nämnda egendom är skyldig att ersätta ledningsägaren för samtliga kostnader förknippade med reparation av skadan.

Ersättningsskyldighet

Om Härjeåns Näts elnätskablar,  fiber eller  andra anläggningar skadas vid grävarbetet, är den som utför grävarbetet (entreprenören) skyldig att ersätta Härjeåns Nät AB med de kostnader som uppstår i samband med reparation av skadan. Härjeåns Nät tar ut kostnader för resor, arbete och material. I allmänhet är även entreprenörens uppdragsgivare skyldig att ersätta uppkommen skada. Även kostnader som tredje man drabbats av på grund av strömavbrott kan bli aktuella.
Undantag från ersättningsskyldighet föreligger endast när den som orsakat skadan kan påvisa att denne rimligen inte kunnat förebygga eller begränsa skadan.

Avverkning & arbete i skog nära ledningsgator

Ladda hem vår guide

Avverkning och arbete i skog nära ledningsgator

Ett gott samarbete mellan dig och oss minskar risken för driftstörningar i elnätet men kanske viktigast; ökar säkerheten för de som är på plats och utför arbetet. I vår guide har vi sammanställt riktlinjer och rekommendationer för hur du ska gå till väga i samband med avverkning intill våra ledningsgator. Känner du dig minsta osäker, ta alltid kontakt med oss först.

Ladda ner vår guide

Avverkningsguide i anslutning till Härjeåns ledningsgator

Fälla enstaka träd i anslutning till våra elledningar

Har du träd på din mark i anslutning till våra elledningar, som med risk för att de fälls på ledningen inte törs fälla själv. Vi kan efter bedömning ansvara för att träden tas ner på ett säkert sätt. Om de träd du önskar fälla står på annans mark, är det markägaren som ska skicka in förfrågan. Vid frågor kontakta vår skogsmästare, Håkan Bergkvist på skog@harjeans.se eller tfn. 0680-243 31.

Guide för fällning av träd invid ledning

1

Förfrågan skickas in

Förfrågan om trädfällning skickas in via nedan formulär “Skicka förfrågan om fällning

.

2

Vi gör en bedömning

Vi tar emot ärendet och gör en bedömning om fällning av träden är av den karaktär att vi ska ansvara för trädfällningen.

– Om vi bedömer att företaget inte ska ansvara för trädfällningen blir du underrättad om det.

– Om vi bedömer att det är lämpligast att företaget ombesörjer trädfällningen får du besked om när och hur fällningen kommer att ske.

3

Trädfällning utförs

En av våra montörer eller underentreprenörer utför trädfällningen.

4

Markägaren tar bort nedtagna träd

Markägaren ansvarar för bortförsel av nedtagna träd, vilket inte ingår i vårt uppdrag.

Formulär förfrågan

Skicka förfrågan om fällning