Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Villkor för avbrottsersättning

Allmänt om avbrottsersättning

Kunder som drabbas av elavbrott som varar längre än 12 timmar har rätt till avbrottsersättning. Du behöver inte anmäla till oss att du har rätt till avbrottsersättning. Den betalas ut automatiskt till de kunder som är berörda. Inom sex månader från tidpunkten för avbrottet görs avdrag på dina elfakturor. Om du inte fått avbrottsersättning och anser dig berättigad till denna, kontakta kundservice på tel 0680-242 00, så följer vi upp ärendet. Skadeståndsanspråk riktade mot Härjeåns Nät görs via formulär “skadeanmälan”, läs mer om skadeståndsersättning och gör en skadeanmälan.

Om avbrottstiden inte stämmer

Om du anser att den redovisade avbrottstiden inte stämmer, kontakta då vår kundservice på 0680-242 00 eller via e-post info@harjeans.se så gör vi en utredning kring detta. Handläggningstiden är ca 30 dagar.

Vägledning och möjlighet att pröva

För att få vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller om undantag gäller kan du som elanvändare vända dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till kommunal konsumentvägledare. Om du vill få beslutet prövat kan du vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol. 

Ang. klagomålshantering, läs  mer på sidan om konsumenträtt.

När gäller avbrottsersättning?

Kunder som drabbas av ett sammanhängande strömavbrott som varar i tolv timmar eller längre har rätt till avbrottsersättning. Om elen kommer tillbaka under kortare tid än två timmar under avbrottstiden, räknas det ändå som ett sammanhängande avbrott. Är tiden mellan avbrotten längre än två timmar räknas de som separata avbrott.
Vissa avbrott registreras inte automatiskt i våra system. För att Härjeåns Nät ska få kännedom om dessa avbrott krävs att kunden gör en felanmälan. Vid omfattande avbrott som berör många kunder krävs, normalt sett, ingen särskild felanmälan. Om du inte fått ersättning måste du göra anspråk på det inom två år från det att avbrottet upphörde, annars går rätten till ersättning förlorad.

Undantag från rätten till ersättning

Det finns några kriterier som undantar rätten till avbrottsersättning:

 • Om du har haft ström mer än två timmar innan ett nytt avbrott inträffar räknas den nya störningen som nytt avbrott.
 • Om du redan var bortkopplad då avbrottet inträffade.
 • Om avbrottet orsakats av fel i stamnätet som ägs och drivs av statliga Svenska Kraftnät.
 • Om väderleken är av sådan art att det bedömts som stor fara för vår personal som ska avhjälpa felet.
 • Om avbrottet beror på kundens försummelse.
 • Om avbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet.

Om en kund har förfallna fodringar kan dessa kvittas mot ersättningen. Därmed reduceras det utbetalda beloppet.
Enligt Ellagen kan ersättningen också jämkas med hänsyn till de ekonomiska förhållandena för nätföretaget.

För vem gäller avbrottsersättningen?

Rätten till avbrottsersättning gäller endast de kunder som enligt ellagen är elanvändare (det vill säga tar ut el till sin förbrukning) samt är anslutna till Härjeåns Nät AB.

Ersättningens storlek

 • 12-24 timmar: 12.5 % av den beräknade årliga avgiften. Lägst 1000 kr.
 • 24-48 timmar: Ytterligare 25 % (tot 37.5 %) av den beräknade årliga avgiften. Lägst 2 000 kr.
 • 48-72 timmar: Ytterligare 25 % (tot 62.5 %) av den beräknade årliga avgiften. Lägst 3 000 kr.
 • För varje därefter påbörjad 24-timmarsperiod: Ytterligare 25 % av den beräknade årliga nätavgiften.

Max ersättning är dock 300% av den beräknade årliga nätavgiften (avbrottslängd över 288 timmar)

Observera att beloppen ovan gäller då jämkning inte tillämpats. Om nätföretaget valt att tillämpa jämkning (se nedan) kan ersättningsbeloppen bli lägre.

Jämkningsregler

Enligt ellagen (10 kap 13§) får avbrottsersättningen jämkas med vad som är skäligt om:

 • skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för nätföretaget.
 • arbetet med att få igång överföringen av el har behövt försenats för att inte utsätta nätföretagets arbetstagare för betydande risker.

Avbrottsersättning och moms

Enligt förhandsbesked från Skatterättsnämnden är inte avbrottsersättningen momsbelagd. Beskedet har överklagats till Regeringsrätten, men fram tills att de avgjort frågan så gäller Skatterättsnämndens besked.