Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Skadeståndsersättning

Om skadeståndsersättning

Om du har påvisbara skador som uppstått vid elavbrott, annan störning i elöverföringen eller av brister i den verksamhet som vi ansvarar för, kan du ha rätt till ersättning. Skadeståndet omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av elavbrott, oberoende av avbrottets längd. Din hemförsäkring täcker i de flesta fall dina förluster och skador och vi brukar rekommendera att man gör en skadeanmälan snarast till sitt försäkringsbolag. Skadeanspråk ska ställas inom två år från det att skadan inträffat. I annat fall förlorar du rätt till ersättning enligt lagen.

I de fall avbrottsersättning betalas ut kommer motsvarande belopp avräknas från ev. skadeståndsbelopp. Skadestånd kan komma att jämkas efter vad som är skäligt om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för Härjeåns. Konsumenten har inte rätt till skadestånd om nätföretaget kan uppvisa att avbrott beror på hinder utanför nätföretagets kontroll, och som företaget skäligen inte kunde förväntas ha räknat med, och vars följder företaget skäligen inte heller kunde ha undvikit eller övervunnit.

För vägledning kring skadestånd, undantag och jämkning kan konsument vända sig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till kommunens konsumentvägledare. För att få beslutet prövat kan kunden vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

En näringsidkare som kan påvisa att ett nätföretag handlat vårdslöst eller försumligt har rätt till skadestånd vid elavbrott enligt skadeståndslagens regler (1972:207), oberoende av avbrottets längd.

Anmäla skadestånd

Om du vill ansökan om skadestånd direkt mot Härjeåns Nät gör du det skriftligen via denna blankett. Kvitton och annat som kan styrka att kostnaderna varit nödvändiga och skäliga ska bifogas. Kom ihåg att du som elanvändare är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa din skada.

Gör en skadeanmälan