Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Viktig information ang. byte av elmätare

Vi behöver snarast komma i kontakt med er för att byta elmätare

Kontakta oss snarast på info@harjeans.se eller ring 0680 – 242 00 för att boka en tid för mätarbyte.

För att ge er information om bakgrund till mätarbytet och försöka ge adekvat information om bakomliggande regelverk, ska vi försöka klarlägga vilka rättigheter och skyldigheter som följer med att vara elnätsföretag samt elnätskund (elanvändare) på en elanläggning som är ansluten till vårt elnät.

Handräckning via Kronofogdemyndigheten

Om ni inte frivilligt uppfyller er skyldighet enligt avtal, så måste vi tyvärr använda den process som finns fastställd i författning, vilket i detta fall är en process med så kallad handräckning via Kronofogdemyndigheten. Detta måste vi göra för att vi i vår tur ska kunna uppfylla de lagar, förordningar och föreskrifter som åligger oss som elnätsföretag. Alla kostnader för dessa åtgärder påförs också er.

Bakgrund till mätarbytet

Elmarknaden har sedan flera år genomgått olika förändringar, där en av dessa var att läsa av förbrukningen hos ”vanliga kunder” (schablonkunder) månadsvis i efterskott, genom att registrera mätarställningen vid varje månadsskifte kl 00:00. Detta möjliggjordes endast genom att fjärrinsamla mätvärdet vid den tidpunkten genom att mätvärdet skickas med telefoni/radio från mätaren hos er, till vår insamlingscentral. All använd utrustning är typgodkänd av berörda myndigheter (certifierad), att använda i den miljö där de är monterade.

Nästa steg i regelutvecklingen var att timvis mätning infördes. Dels obligatoriskt för vissa kunder och valfritt för övriga. Timvis mätning innebär att man inte längre hanterar mätarställningar vid månadsskiften, utan registrerar 24 mätvärden varje dygn och hanterar de sammansatta mätvärdena till en serie. Timvis mätning kommer också i närtid att utvecklas till en noggrannhet på 15 minuter, innebärande 4 gånger så många mätvärden. Mätarna måste även senast år 2025 kunna användas för så kallade smarta funktioner och kunna fjärrmanövreras.

Gemensamma regler för hela Europa gäller för kontroll och godkännande av nya elmätartyper enligt mätinstrumentdirektivet (MID). RISE är anmält organ för MID och kan därmed utfärda godkännanden för hela EU. All denna provning är ackrediterad av SWEDAC, det officiella ackrediteringsorganet i Sverige.

Rättigheter och skyldigheter som elnätsföretag

Det är således inte på vårt initiativ som mätarna vid ett antal tillfällen har fått utökade krav på ny teknik/funktion. Det är såväl EU-direktiv som politiska beslut i Sveriges Riksdag, som vi är skyldiga att genomföra enligt angivna författningar. Våra skyldigheter som elnätsföretag följer av regleringen i Ellagen (SFS 1997:857), med tillhörande förordning (SFS 2013:208) och föreskrifter, där det viktigaste avseende hanteringen av mätanordningar återfinns i Mätningsföreskriften (EIFS 2016:2).

Som komplement till ovanstående författningar tillämpas också de fastställda bransch­villkor som utgör standardvillkor för anslutning av el och överföring av el, även kallade Allmänna avtalsvillkor. I ert fall är det NÄT2012K (rev2) som tillämpas. De är förhandlade med Konsumentverket som representerar konsumentkollektivet i dessa förhandlingar.

Rättigheter och skyldigheter som elanvändare

Elnätsföretaget äger inte och ansvarar inte för att bekosta, installera eller underhålla ett skåp för mätanordningen (mätarskåpet). Däremot är det en skyldighet för elanvändaren att tillhanda ett mätarskåp som uppfyller gällande standard. Mätarskåpets funktion och enda tillåtna användning är för mätanordningens placering och funktion. I samband med att vi byter er elmätare kan vi flytta ut mätaren till ett mätarskåp, om mätaren nu är placerad inomhus. Kostnad för flytten (skåp och flyttning) betalas då av dig som kund.

Det föreligger också en skyldighet för elanvändaren att ge oss tillträde till både anlägg­ningen och mätanordningen. Denna skyldighet framgår av NÄT2012K, punkterna 3.5, 3.13 och 3.14. Att vi har rätt att byta elmätaren framgår av att det är vi som elnäts­företag som äger mätaren och ansvarar för dess funktionalitet. 

Fysisk/medicinsk reaktion på elmätaren (elöverkänslighet)

Vi vill också kommentera eventuella farhågor rörande skadlig ”strålning” från vår utrustning som används för att mäta din elförbrukning och överföra uppmätta värden till vårt system.

Kraftfrekventa elektriska och magnetiska fält finns överallt där det finns elektrisk ström. De uppstår när elektricitet produceras, transporteras eller används. Radiofrekventa fält kommer från mobiltelefoni, trådlösa datornätverk, elektroniska övervakningssystem med flera tekniker. De elektromagnetiska fälten avtar snabbt med avståndet från källan. I bostäder är det mycket ovanligt med förhöjda exponeringsnivåer från kraftfrekventa magnetiska fält.

Det har under lång tid studerats om och i så fall hur, elektromagnetiska fält, såväl kraftfrekventa som radiofrekventa, kan påverka människors hälsa negativt. Folkhälso­myndigheten följer forskningen som bedrivs inom detta område, men bedriver ingen egen forskning. Deras vägledning utgår bland annat från vad Världshälsoorganisationen WHO och Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd anser i frågan. Strålsäkerhetsmyndigheten har också publicerat en skrift, Magnetfält och hälsorisker .

Som ni säkert har insett här, så är inte vi som elnätsföretag rätt forum att diskutera dessa frågor eftersom vi endast är en ”utförare” av vad som är fastställt i Sveriges Riksdag och hos aktuella myndigheter.

Den tillsynsmyndighet som bevakar elnätsföretagen är Energimarknadsinspektionen, där ni som elanvändare kan klaga på oss, om ni anser att vi inte fullgör våra skyldigheter.