Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Anslutningsguide - för villa & fritidshus via installatör

Ladda ner guiden

Det är mycket att tänka på när du ska bygga nytt. En viktig del i processen är att ansluta el till fastigheten. Härjeåns ansvarar för att din fastighet ansluts till elnätet inom vårt område. I den här guiden förklarar vi steg-för-steg hur du går till väga för elanslutning, vilka arbeten som vi utför och vad som åligger dig och din elinstallatör. Oftast har vi direktkontakt med din elinstallatör, men du är alltid välkommen att ta kontakt med oss på Härjeåns om du har frågor kring elanslutningen.

Behöver du byggström?

Du beställa en tillfällig anslutning om du behöver byggström. Om du hyr ett byggskåp av oss behöver du inte anlita en installatör för din tillfälliga elanläggning. Om du avser använda ett eget byggskåp eller hyra av en installatör behöver installatören fylla i en blankett som du kan fylla i här. Skicka in blanketten till oss minst fyra veckor innan byggström behövs. Det är viktigt att fastighetsbeteckning följer med beställningen. Byggströmmen levereras vid en plats som vi anvisar i befintligt nät. Önskas annan anslutningsplats och/eller inkoppling inom fyra veckor kan extra avgift tillkomma.

Så här går en ny anslutning till, från start till mål

1

Var ute i god tid!

Var ute i god tid. Inom vårt elnätsområde där det ofta är långa avstånd och tjäle i marken, kan det ta längre tid. Att få till en ny elnätsanslutning kan ta allt från ett par veckor upp till ett år, eller i undantagsfall längre beroende på komplexitet.

2

Kontakta en auktoriserad elinstallatör

En som hjälper dig med jobbet. Här kan du få tips på behöriga elinstallatörer.

3

Elinstallatören skickar en föranmälan

Skickas till oss via foranmalan.nu där det framgår vad som skall göras samt bifogar en situationsplan med fastigheten inritad och placering av mätarskåp.

4

Du skickar in en beställning

Vi skickar en offert till dig på anslutningsavgiften. Du beställer anslutningen genom att underteckna den bifogade beställningen som returneras till oss. Efter beställningen skickas en faktura till dig för anslutningen.

5

Arbetet påbörjas

Så fort vi fått in din beställning påbörjas arbetet med att möjliggöra anslutningen. När anslutningsavgiften är betald skickas installationsmedgivande till din elinstallatör och de kan påbörja sitt arbete.

6

Färdiganmälan skickas in och vi ansluter

När elinstallatören är klar (enligt förutsättningar i installationsmedgivande) skickas färdiganmälan till oss och vi planerar in och utför anslutningen av din fastighet till elnätet. Elinstallatören ansvarar för att elen kopplas på i din anläggning.

Vad kostar en elanslutning?

För de flesta anslutningar betalar du en anslutningsavgift. Kostnaden beror på vilka förändringar och vilket arbete som måste göras samt på hur stor säkring eller effektbehov du önskar. För elanslutningar upp till max 25 Ampere och vid ett avstånd om max 1800 meter från närmaste anslutningspunkt tillämpas en schablonmetod för beräkning av anslutningsavgift.  Schablonmetoden är framtagen av Energimarknadsinspektionen. Exakt pris för just din elanslutning får du i din offert.

Vad betalar du för?

Avgiften baseras på det arbete vi gör från kabelskåpet till din tomtgräns. Här schaktar vi fram och drar elledningen. När din elinstallatör lagt kabelskyddsrör på din tomt kommer vi och drar fram servisledning och installerar elmätaren i mätarskåpet som din elinstallatör har satt upp.

Så fort abonnemanget är igång betalar du en avgift som består av en fast abonnemangsavgift samt en elöverföringsavgift. Abonnemangsavgiften baseras på din mätarsäkringsstorlek. Det är viktigt att välja rätt säkring, har du för låg riskerar säkringen att gå och måste bytas. Val av säkringsstorlek gör du i samråd med din elinstallatör.

Arbetet på din tomt

Det är du och din elinstallatör som ansvarar för arbetet inom din tomtgräns. En viktig del är att säkerställa så att rätt kabelskyddsrör hämtas hos Härjeåns. Genom kabelskyddsrören som grävs ner, drar vi serviceledningen till ditt mätarskåp. Att gräva ner kabelskyddsrör måste göras av behörig elektriker. En lättillgänglig plats med mätarskåp som sitter fastmonterat på sin slutgiltiga plats samt framdragna ledningar från din anläggning, ska finnas på plats innan vi utför anslutningen. Om kabel ska dras infälld i yttervägg innebär det att rör ska finnas på plats. Om kabeln ska dras utanpå yttervägg monterar vi de skydd som behövs. Om vi inte kan koppla in anläggningen på grund av att det har blivit fel tar vi ut en extra besöksavgift från kunden för att täcka våra kostnader. Se gärna till så grävarbeten för ledningar, vatten och avlopp samordnas för att effektivisera processen. Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller så hjälper vi dig.

Vem har ansvaret?

Härjeåns

Härjeåns

Kunden

Kunden

Material

Arbete

Material

Arbete

Grävning på kundens mark

X

Bekosta och förlägga kabelskyddsrör och dragtråd i rör

X

X

Återfyllning av mark efter schaktning och håltagning på kundens mark

X

Leverera och dra in elkabel i kabelskyddsrören

X

X

Ansluta kabeln till kundens anslutningspunkt

X

Äger, bekostar och installerar mätartavla, mätarskåp och mätarledningar

X

X

Äger, bekostar och installerar mätare och insamlingssystem

X

X

Hur lång tid tar det?

Det beror bland annat på hur det ser ut i området där anslutningen ska ske och vilken årstid det är. Räkna med att det tar upp till tre månader från det att vi fått in en föranmälan från din elinstallatör. Ibland kan vi behöva bygga en ny nätstation om avståndet är för långt från den befintliga, detta kräver mer planering och utökar tidsrymden för att ansluta anläggningen. Behöver vi tillstånd från myndigheter och markägare, kan det också innebära att det tar längre tid.

Hur beställer jag en anslutning?

Din elinstallatör skickar en föranmälan till oss via www.foranmalan.nu och vi skickar en offert till dig. Du beställer vårt jobb genom att skriva under beställningsblanketten i offerten. När vi har fått din beställning skickas det ut en faktura på anslutningsavgiften.

Härjeåns arbete

När din anläggning är klar och vi har fått in en färdiganmälan drar vi vår kabel och ansluter anläggningen. Vi monterar själva mätutrustningen och ser till att systemen får kontakt så att insamlingen av mätvärden fungerar. Därefter gör vi inkopplingen av din anläggning till elnätet. Mätutrustningen tillhör Härjeåns.

Regler för kabelskyddsrören (hämtas hos Härjeåns)

  • Släta invändigt, gula utvändigt (om rören inte kan täckas ska de vara svarta och texten ”elkabel/kraftkabel” ska finnas ingjuten i röret).
  • Från 75 mm till 110 mm ytterdiameter och utökas vid behov.
  • Avslutas vid tomtgräns och 1 m från husliv där draggropar ska finnas.
  • Förläggs på ett djup av minst 0,35 m och max 1 m.
  • Innehålla dragtråd.
  • Vara tätade så att fyllningsmaterial inte kan tränga in.

Direktiv för kabelskyddsrören

Tabellen nedan visar vilken ytterdiameter kabelröret ska ha utifrån kabelarean. Tänk på att serviskabeln, öppen eller förlagd i rör, inte dras i eller genom torpargrund (kryputrymme).

Kabel

Rör

Dimension mm2

Ytterdiameter mm2

10-50

75

95-240

110

När ska en anläggning ha egen servisledning?

Bostadshus

Enbostadshus ska vara anslutna med egen servisledning. Vid anslutning av parhus rekommenderas separata servisledningar.

Flerbostadshus kan anslutas med en eller flera servisledningar. En gemensam servisledning är tillåten om den förses med en gemensam servissäkring. Anslutningskostnaden baseras på effektbehov per servisledning. Fastighetsägaren ansvarar för att installerad effekt räcker till för fastighetens underliggande abonnenter samt att mätarplatser förbereds för alla mätare. Kontakta en auktoriserad elinstallatör för att beräkna fastighetens behov. Om en fastighet styckas av beställer kunden en anslutning och därmed en ny servisledning.

El till motorvärmare, garagelänga, belysningsanläggning, samlingslokal eller fastighetsel inom samma fastighet behöver inte ha separata servisledningar.

Industrifastigheter

Regler för industrifastigheter ser lite annorlunda ut. Kontakta oss gärna vid frågor.

 

Så här monteras och placeras servisledningen och fasadmätarskåpet

Mätarskåp

Mätarskåpet monteras av din elinstallatör, skåpet ska uppfylla gällande svensk standard SS4300110. Notera att nedan bild illustrerar installation av fasadmätarskåp. Draggrop skall finnas även vid installation av kabelmätarskåp.

Enbostadshus

För enbostadshus inklusive fritidshus används fasadmätarskåp/kabelmätarskåp. Mätarplatsen ska vara lätt att komma åt och får inte byggas in. Mätaren placeras utomhus och jordkabelservis används. Det innebär att anslutningspunkten är själva anslutningsplinten för inkommande servisledning. I figur 1 ser du hur mätarskåpet ska placeras.

Flerbostadshus

I flerbostadshus utförs elinstallationerna så att elmätarna för fastigheten och lägenheterna kan placeras i ett elrum eller trapphus. Elrummet ska placeras i markplan eller i källarplan närmast markplan. Anslutningspunkten ska vara i elrummet, närmast yttervägg och mätarna ansluts underifrån.

Tillfällig anläggning

Vi erbjuder tillfälliga anläggningar till bland annat byggplatser och marknader. En tillfällig anläggning bör som regel vara inkopplad i högst ett år. För tillfälliga anläggningar som är anslutna längre än ett år tillkommer en särskild avgift för långvarig tillfällig anslutning. Byggkraften ska placeras så nära befintlig anslutningspunkt som möjligt och i enlighet med anvisningar från Härjeåns. Om byggkraften ska placeras där närhet till befintlig anslutningspunkt saknas så räknas ett individuellt pris fram. Då det föreligger behov av att gräva ned eller på annat sätt skydda kabeln som ska försörja byggcentralen tillkommer en kostnad. Kostnad tillkommer även då befintlig anläggning måste förstärkas för att klara den nya förbrukningen.

Abonnemang

Ändring av abonnemang och anslutning

Om du vill ändra huvudsäkringen kontaktar du en behörig elinstallatör som utför ändringen och anmäler denna till oss. Vid höjning av huvudsäkring från max 25A till max 63A debiteras mellanskillnaden av anslutningsavgiften för de båda säkringsintervallen. Vid en utökning kan vi behöva byta serviskabeln som anpassas till det nya säkringsintervallet. Detta för att kabeln ska klara den högsta belastningen inom det nya säkringsintervallet. Säsongsmässig ändring av abonnemanget är ej tillåtet.

Ombyggnad av mätning

Enligt ellagen ska en anläggning med huvudsäkring 63A eller mindre vara direktmätt. En anläggning med huvudsäkring 80A eller större ska vara mätt med strömtransformator och timmätning. Om du vill ändra din huvudsäkring mellan dessa intervall byggs mätningen om. Kostnaden står du själv för.

Delning av abonnemang

Om du vill förändra i din anläggning för att exempelvis ha två eller flera separata abonnemang kan det bli aktuellt med delning av abonnemang. Detta kan röra sig om egna abonnemang till lägenheter eller olika hus på samma fastighet. Kostnaden för ändringen står du som kund för. Fastighetsägaren kan beställa en utökning av servissäkringen om någon av kunderna vill ha större huvudsäkring än själva servissäkringen.

Hopslagning av abonnemang

En hopslagning av abonnemang innebär att vi monterar ner de elmätare som inte längre behövs och att all förbrukning mäts på ett ställe. För att det ska vara möjligt måste abonnemangen tillhöra samma fastighet. Kostnaden för ombyggnad vid hopslagning står kunden för.

Lägenhetsabonnemang

Vår nättariff för bostadslägenheter (16 lgh) är tillämplig för lägenheter i flerbostadshus med minst tre elabonnemang varav särskilt elabonnemang för fastighetens allmänna behov såsom värme, varmvatten, tvättstuga, ventilation, gårdsbelysning etc. har tecknats av fastighetsägaren. Installerad huvudsäkring får inte vara större än 3x16A. Lägenhetstariff är inte tillämplig för kommersiella lokaler.

Så fungerar det

Elens väg från kraftverk till ditt hem

Elens väg från kraftverk till ditt hem

1 Nätstation
Nätstationerna ser ofta ut som små lådhus och finns i stort sett i varje bostadsområde. Dit kommer strömmen närmast från en fördelningsstation där spänningen transformerats ner. I nätstationen minskas spänningen ytterligare för att kunna skickas till ett kabelskåp.

2 Kabelskåp och mätarskåp (3)
I kabelskåpet, ofta ett litet grått skåp i närheten av fastigheten, fördelas elkraften ut till de olika fastigheternas mätarskåp eller elrum.

4 Servisledning
Servisledningen är den ledning som går från kabelskåpet till kundens mätarskåp eller elrum. På bilden sitter mätarskåpet på fasaden.