Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Teckna elnätsavtal, vi transporterar elen till dig via vårt 600 mil långa elnät

Ny Anslutning

Elnätsavgiften har en fast och en rörlig del

Abonnemangsavgift för din säkring

En avgift som beror på hur stor säkring du behöver. Säkringens storlek anges i Ampere (A), som är ett mått på strömstyrka. Säsongsmässig ändring av säkring / effekt är ej tillåten.

Överföringsavgift

Det är en rörlig avgift som är kopplad till hur mycket el du använder. För varje kilowatttimme (kWh) el vi skickar över till din elanläggning betalar du ett överföringspris.

Nätpriser för

Säkringskund, t. ex. en vanlig villa

Om du är bosatt eller har fritidsboende inom Härjeåns elnätsområde så blir du automatiskt elnätskund hos oss. Den nätavgift som du betalar använder vi till att underhålla och utveckla elnäten, men även avläsa och administrera den mängd el som strömmar mellan hushållen inom, till och från vårt elnätsområde.

Nedan priser gäller från 2023-04-01. Här hittar du priser från 2024-01-01.

Abonnemangsavgift

Säkringsstorlek, ampere

Årsavgift, kr exkl. moms

16 lgh*

2 610

16

5 153

20

7 181

25

7 969

35

11 616

50

15 219

63

17 410

80

24 312

100

29 612

125

37 550

160

48 859

200

62 241

Överföringsavgift: 4,2 öre/kWh. Avgifter enligt normaltariff från 1 april 2022.
*Lägenhetstariff: Vår nättariff för bostadslägenheter (16 lgh) är tillämplig för flerbostadshus med minst tre lägenheter med separata elabonnemang. Särskilt elabonnemang för fastighetens allmänna behov såsom värme, varmvatten, tvättstuga, ventilation, gårdsbelysning etc. tecknas av fastighetsägaren. Det krävs att flerbostadshuset har en gemensam servisledning och att installerad huvudsäkring inte får vara större än 3x16A per lägenhet. Lägenhetstariff är inte tillämplig för kommersiella lokaler.

Nätpriser för

Anläggningar med strömtransformatorer, t. ex. industri och liftanläggningar

Dessa anläggningar är antingen effektkund med lågspänning eller högspänning. Mätsystem ska utföras för mätning med strömtransformatorer. Anläggningen ska vara utförd enligt Svensk Standard SS 437 01 40. Beställaren ombesörjer att anläggningen är utförd enligt gällande anvisningar. Om det vid nyanslutning eller ombyggnad skulle visa sig att anläggningen inte är anpassad enligt gällande anvisning kan inte anläggningen anslutas till vårt elnät. Eventuella kostnader för tillkommande arbete och arbetsplatsbesök debiteras då beställaren. Vi ber er uppmärksamma att vi tillhandahåller endast TN-C anslutningar. Ladda ner mer information om mätning med strömtransformatorer.

 

 

Elnätsavgift för effektkund lågspänning

  • Fast avgift 4 598 kr per år
  • Avgift, aktiv effekt 120 kr/kW/år
  • Högbelastningsavgift 650 kr/kW/år
  • Överföringsavgift 4,2 öre/kWh

Endast för kunder med större huvudsäkring än 200 Ampere. Avgifter enligt effekttariff LSP, 2023, exkl. moms.

Elnätsavgift för effektkund högspänning

  • Fast avgift 8 237 kr per år
  • Abonnemangsavgift 80 kr/kW/år
  • Högbelastningsavgift 445 kr/kW/år

Överföringsavgift

Period

Öre/kWh exkl. moms

Jan-mar, nov-dec. Måndag-fredag kl. 06-22

6 öre/kWh

Övrig tid

4 öre/kWh

Avgift enligt effekttariff HSP, 2022, Standardtariff, exkl. moms.

Utnyttjad effekt

Abonnerad effekt

Den under året utnyttjade aktiva respektive reaktiva effekten anses vara medelvärdet av de två högsta värdena från skilda månader under året av uttagen medeleffekt.

Högbelastningseffekt

Den under året utnyttjade aktiva högbelastningseffekten anses vara medelvärdet av de fyra högsta värdena från skilda månader under perioden november – april av uttagen medeleffekt. Med höglasttid anses måndag – fredag kl 06-22 under månaderna januari februari, mars, april november och december.

Information om vad dina elkostnader består av

Vad består mina elkostnader av?

En sammanställning från vår branschorganisation “Energiföretagen” visar att en normalkund betalar ca. 25 % till elnätsföretaget, 25 % till elhandelsföretaget och 50 % till skatter och avgifter. Läs mer och titta på en video från Energiföretagen.

På min elnätsfaktura finns årsavgift till Elsäkerhetsverket. Vad är det?

Denna avgift betalas av låg- samt högspänningskunder och består av tre olika delar. Dessa tre avgifter finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering.
För lågspänningskunder är avgiften per elabonnemang och år 54,65 kr/år, vilken består av elberedskapsavgift 39,20 kr/år, elsäkerhetsavgift 11,10 kr/år och nätövervakningsavgift 4,35 kr/år. Priser exkl. moms.
För högspänningskunder är avgiften per elabonnemang och år 3 904 kr/år, vilken består av elberedskapsavgift 2 129 kr/år, elsäkerhetsavgift 905 kr/år och nätövervakningsavgift 870 kr/år. Priser är exkl. moms.

Vad finansierar elberedskapsavgiften?

Elberedskapsavgiften finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som sköter stamnätet för elkraft, vilket omfattar landets 200 kV- och 400 kV-ledningar med stationer, utlandsförbindelser med mera. Till uppgifterna hör att ansvara för att elsystemet är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert, så kallat systemansvar. Deras mål är att erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el på stamnätet, främja en öppen nordisk elmarknad med konkurrens, utöva systemansvaret kostnadseffektivt samt verka för en robust och flexibel elförsörjning vid kris och krig.

Vad finansierar elsäkerhetsavgiften?

Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets arbete. Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el. Vi arbetar också för att elektriska apparater och elinstallationer är konstruerade samt utförda på ett sådant sätt att de inte stör utrustning för radio- och telekommunikation eller andra apparater.

Vad finansierar nätövervakningsavgiften?

Nätövervakningsavgiften finansierar delar av Energimarknadsinspektionens arbete.

Vad består elpriset av

Frågor och funderingar?

Se vanliga frågor och svar eller kontakta oss så hjälper vi dig

Till vanliga frågor och svar